Metsakinnistute seisukorra hindamine, hooldamise planeerimine, metsamajanduskavade koostamine, ühisprojektide algatamine, õigeaegsed harvendus-, sanitaar- ja lageraied. Metsamaade kuivendamine, metsateede rajamine.

  • Põllumaade ost